SKB ontvangt 3 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij


3 miljoen euro voor gelijke kansen voor álle jongeren in Nederland. Een belangrijke donatie en erkenning voor ons werk en ons bestaan als samenwerkingsverband. Zo kunnen wij samen met het SKB en de partners meer jongeren bereiken, onze lobby-boodschap nóg sterker neerzetten en het onderwijs verrijken met ons aanbod.


In 2022 is het SKB opgericht om als samenwerkingsverband, over de grenzen van onze organisaties heen, te werken aan kansengelijkheid. Dit hebben we samen gedaan met JINC, Stichting Move, Stichting Nederlands Debat Instituut en Jong Ondernemen. Dankzij onze aanvullende onderwijsprogramma’s gericht op het verbreden van de horizon van kinderen en jongeren strijden wij voor onze gezamenlijke missie: Gelijke kansen voor íeder kind in Nederland. 

Wij ontvangen als Petje af Nederland een bijdrage van 500.00 euro. Dankzij dit geld van de Nationale Postcode Loterij kunnen wij de samenwerking met de andere partners intensiveren en uitbreiden en daardoor meer kinderen bereiken.

Kansenongelijkheid schrijnend probleem in Nederland
‘’Je kunt alles worden wat je wilt, als je maar je best doet.’’ We horen het allemaal als kind. En toch is het helaas niet waar. Zelfs niet in een welvarend land als Nederland. Een jongere die opgroeit in een wijk met meer armoede heeft minder kans om zijn dromen waar te maken, dan zijn klasgenoot die opgroeit in een wijk met meer welstand. Oneerlijk vinden wij. Samen met onze partners bieden wij aanvullende projecten voor het onderwijs, die écht het verschil maken voor kinderen en jongeren.

Verbreden horizon én vergroten veerkracht essentieel voor gelijke kansen
Het verbreden van de horizon en het vergroten van veerkracht is van essentieel belang voor het creëren van meer kansengelijkheid. Activiteiten gericht op persoonlijke en professionele vaardigheden, loopbaanoriëntatie, talentontwikkeling en burgerschapsonderwijs zijn een belangrijke aanvulling op het regulier onderwijs. En dat biedt het SKB en onze partners.

Dankzij deze projecten groeit het zelfvertrouwen van leerlingen, ontwikkelen ze een eigen mening en ontdekken ze hun talenten en interesses. Iets wat kinderen en jongeren niet altijd van thuis meekrijgen of mee in aanraking komen. Daarom bieden wij juist aan díe kinderen en jongeren aanvullende activiteiten aan. Hoe dat eruit ziet? Daar maakten we samen met de Nationale Postcode Loterij deze video over.

Rolmodellen ontmoeten dankzij het SKB
Onderdeel van die aanvullende en impactvolle activiteiten is de kans om nieuwe mensen te leren kennen, de eigen buurt in te gaan of een kijkje te nemen bij bedrijven. 

‘’Dankzij de projecten van het SKB komen leerlingen onder meer in contact met rolmodellen”, zegt Jeroen Paul Nijmeijer, directeur van het SKB. “Bijvoorbeeld met mensen uit het bedrijfsleven of uit de buurt. Maar ook studenten, ondernemers en maatschappelijke boegbeelden. Dat is voor veel kinderen niet vanzelfsprekend. Door het uitbreiden van ervaringen groeit hun zelfvertrouwen en leren ze meer over de wereld om hen heen. Dat is niet alleen belangrijk voor henzelf maar ook om een positieve bijdrage te leveren aan onze samenleving.’’

Wat gaat het SKB doen met dit geld?
Deze donatie is een belangrijke erkenning voor ons werk en onze missie. Dankzij de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij kunnen wij nóg meer jongeren bereiken, het onderwijs beter ondersteunen, belangrijke kennis delen, lobbyen en professionaliseren van de eigen organisatie én die van de maatschappelijke sector. Dit draagt bij aan het vergroten van de kansengelijkheid in Nederland zodat de plek waar je wieg staat niet meer je toekomst bepaalt.

Dit is wat het SKB doet:
  1. We gaan het onderwijs nog beter faciliteren door inzicht en overzicht te bieden in de bestaande programma's van onze aanbieders. We ondersteunen het onderwijs met doorlopende leerlijnen van aanvullend onderwijsaanbod en programma's die beter op elkaar aansluiten. 

  2. We zetten een nóg stevigere lobby neer in politiek Den Haag. We gaan langs, schrijven brieven en organiseren events. Onze boodschap: erken de sector, zorg voor structurele financiering én voor een Gelijke Kansen Coördinator. 

  3. We professionaliseren onze organisatie en de samenwerking met onze partners. En dat is ook nodig. We kunnen als partners veel van en met elkaar leren. Zo organiseren we kenniskringen, breiden we uit met partners en doen we samen onderzoek. 

Een impuls van 3 miljoen euro
Jonne Arnoldussen, managing director Postcode Loterij: “Het is bijzonder en krachtig dat deze maatschappelijke organisaties over de grenzen van hun eigen organisaties heen hun krachten bundelen om kansengelijkheid te bevorderen. Met het SKB bieden zij samen vanuit één loket voor scholen een aanvullend onderwijsprogramma met inspirerende projecten, waardoor kinderen hun talenten kunnen ontdekken en verder ontwikkelen. Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij dragen wij graag bij aan dit samenwerkingsverband zodat nog meer kinderen de kans krijgen deel te nemen aan de projecten.” 

Wij zijn de deelnemers van de Postcode Loterij ontzettend dankbaar voor hun deelname en deze donatie. Bedankt!
 
Wat gaan wij doen met dit geld?
Met de donatie van de Nationale Postcode Loterij wil Petje af de samenwerking met de andere partners intensiveren en uitbreiden. 

We gaan verschillende projecten van de partners aanbieden als invulling van ons programma voor de kinderen. Om ervoor te zorgen dat iedereen binnen Petje af goed op de hoogte raakt van de mogelijkheden die er zijn, leiden we de regiocoördinatoren op tot SKB-ambassadeurs. Zij kennen alle projecten en contactpersonen en verbinden deze met elkaar.

Daarnaast stimuleren we iedere andere lokale samenwerking tussen de partners en als er lokaal mooie initiatieven ontstaan, kunnen we deze (financieel) ondersteunen en samen oppakken.

Voor uitbreiding van ons netwerk en aanbod willen we op een aantal scholen waar Petje af nog niet zit en andere SKB-partners wel, het Petje af programma onder de aandacht brengen en uitvoeren (met een focus op doordeweeks). Op plekken waar geen Petje af bestuur zit wordt extra personeel aangenomen voor de uitvoering.

Samen creëren we kansen, bereiken we meer kinderen en is onze impact groter!

Wat gaan onze partners doen met dit geld?
Iedere organisatie ontvangt 500.000 euro. Dít is wat zij met deze geweldige donatie gaan doen:

Jong ondernemen
Elk talent verdient een kans. 

Elk kind heeft recht op de ontwikkeling van zijn talenten. Met ondernemerschapsonderwijs, gericht op vaardigheden als creativiteit, veerkracht en samenwerken, bereiden we ze voor op een veranderende arbeidsmarkt. Samen met SKB-partners pakken we drie uitdagingen aan: het tekort aan ondernemerschapsonderwijs op scholen, beperkte netwerktoegang voor jongeren, en de noodzaak van systeemverandering. We verrijken onderwijs op alle niveaus — primair, voortgezet, mbo & hbo — met praktische lessen en inspirerende initiatieven. Onze inspanningen voor netwerkuitbreiding en gezamenlijke acties bevorderen kansengelijkheid en openen nieuwe mogelijkheden voor elke leerling.

Move
Voor Move is samenwerken de kern van de organisatie. Wij verbinden in alle projecten kinderen en jongeren aan studenten (rolmodellen) en laten hen samenwerken met en voor de wijk. Daarom wil Move zich ook graag de komende jaren hard inzetten om nog meer samenwerking op projectniveau tussen de partners van het SKB te faciliteren. Bijvoorbeeld door projecten van de SKB-partners samen te voegen. Daarnaast gaat Move verdiepende samenwerkingen met scholen aan door hier een doorlopende burgerschapsleerlijn toe te passen. Tot slot zet Move zich in voor het uitvoeren van gezamenlijk impactonderzoek en burgerschapsworkshops aan docenten.

JINC
JINC bestaat dit jaar 20 jaar en strijdt voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. We helpen kinderen van 8-16 jaar in wijken met sociaaleconomische achterstand door heel Nederland aan een betere start op de arbeidsmarkt.

Als onderdeel van onze intensiveringsstrategie bundelt JINC krachten met de SKB-partners. Met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij zetten we in op samenwerking met een of meer partners om de transitie van scholieren tussen school, studie en werk te optimaliseren.

Ook met pilots onderzoeken we of projecten kunnen worden samengevoegd en lokale samenwerkingen mogelijk zijn. We willen meer bedrijfsprofessionals als trainers verwelkomen en samen met SKB-partners breiden we de Week van Gelijke Kansen (11-17 november 2024) uit in de strijd voor gelijke kansen voor elke jongere.

Stichting Nederlands Debat Instituut
Veel vmbo-leerlingen hebben het gevoel dat hun stem niet telt. Wij geven ze handvatten om hun stem te gebruiken. Door te debatteren ontwikkelen jongeren vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben. Duidelijk spreken, zorgvuldig luisteren, kritisch denken, argumenteren en inleven in verschillende standpunten. Met het schooldebat laten we zien: jouw stem én die van de ander telt. Dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij kunnen we nog meer vmbo-leerlingen impactvol bereiken door debat een plek te geven op school. Maar ook door de samenwerking met de SKB-partners te intensiveren. Zo versterken we samen de vaardigheden van jongeren.

Wil je meer weten over het SKB?
Ga naar www.skbnederland.nl

Contact

Centraal Bureau
Petje af Nederland

Disketteweg 1
3821 AR Amersfoort
post@petjeaf.nl
088 33 0 11 00

 

Bankrekeningnummer
NL33 RABO 0124 165 184

Vertrouwenspersoon
Laura van Laar
088 - 33 0 11 10
laura.vanlaar@petjeaf.nl

Volg Petje af